Právní upozornění

Uživatelské podmínky

Vítejte na webových stránkách Sec4good, s.r.o., IČ: 179 32 114, se sídlem Šestajovice, Myslivečkova 882, PSČ 250 92, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 378876 (dále také jako „Sec4good“). Před procházením těchto webových stránek si prosím pečlivě pročtěte tyto uživatelské podmínky. Tyto uživatelské podmínky upravují podmínky přístupu na webovou stránku www.sec4good.cz, včetně jejího používání a povinností z toho vyplývajících, a vztahují se na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.sec4good.cz a jejich poddomény. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, opusťte prosím ihned tyto webové stránky.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerá autorská práva i další práva duševního vlastnictví týkající se textů, log, grafických a zvukových prvků, animací, fotografií nebo video záznamů, stejně jako kombinace takových prvků, jsou vyhrazena pro Sec4good a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů.

Tímto bychom chtěli upozornit na skutečnost, že zejména obrazový materiál, loga a výrobkové katalogy umístěné na těchto webových stránkách mohou být předmětem autorských práv či jiných práv k duševnímu vlastnictví třetích stran. Stahování nebo tisk obsahu těchto webových stránek je možné pouze pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Veškeré šíření, sdělování, úpravy, předávání odkazů a jiné užívání těchto webových stránek či jejich obsahu pro komerční účely podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti Sec4good.

Uživatel se zavazuje využívat obsah těchto webových stránek šetrným a řádným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, bez jakéhokoliv pokusu o porušování nebo nerespektování autorských práv a vyvaruje se užívání obsahu a informací získaných z těchto webových stránek ke komerčním účelům.

ÚPLNOST A SPRÁVNOST INFORMACÍ

V rámci aktualizace těchto webových stránek vyvíjíme maximální úsilí k tomu, aby zde poskytované informace byly správné a úplné. V žádném případě ovšem neneseme odpovědnost za správnost, úplnost anebo vhodnost těchto informací k určitému konkrétnímu účelu.

Společnost Sec4good nenese žádnou odpovědnost za případné přímé nebo nepřímé škody, ušlý zisk, ztráty anebo nároky na náhradu škod vzniklé uživatelům v souvislosti s přístupem na tyto webové stránky nebo jejich využíváním. Společnost Sec4good dále nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé v souvislosti s počítačovými viry, které mohou Váš počítač napadnout v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a spouštění nebo stahování jejich obsahu. Stahování obsahu těchto webových stránek provádí jejich uživatelé a návštěvníci výhradně na vlastní nebezpečí.

Společnost Sec4good nenese žádnou odpovědnost za aktuální, bezchybný a nerušený přístup na tyto webové stránky. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoliv jednostranně upravovat, jejich obsah jakýmkoliv způsobem a bez předchozího upozornění dočasně blokovat a/nebo mazat a neneseme žádnou odpovědnost za následky vzniklé v důsledku takových změn.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na těchto webových stránkách se mohou vyskytovat odkazy na jiné webové stránky a lze je otevřít i přes webové stránky mimo kontrolu společnosti Sec4good. Společnost Sec4good nenese odpovědnost za dostupnost nebo obsah takových webových stránek a nebude odpovídat za žádné škody nebo následky vzniklé v důsledku přístupu na takové stránky anebo využívání jejich obsahu. Veškeré odkazy uváděné na těchto webových stránkách slouží výhradně ke zlepšení uživatelského komfortu.

ZMĚNY UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv pozměnit anebo opravovat. Jako uživatel těchto webových stránek jste povinen řídit se jejich aktuálním zněním, které byste si měli pravidelně prostudovat.

ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ

Právní vztahy, které mezi společností Sec4good a uživatelem těchto stránek vznikly při užívání těchto stránek, se řídí českým právem. Místně příslušným soudem k řešení sporů z těchto právních vztahů bude soud v místě sídla společnosti Sec4good.